поверителност

ЗАЩИТА НА ДАННИ

ОБЩ

По-долу ви информираме за събирането на лични данни, когато използвате нашия уебсайт.

Терминът „лични данни“ се отнася до дефиницията на член 4 № 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу „Общ регламент относно защитата на данните“ или накратко „GDPR“) всички данни, които се отнасят до вас може да се получи лично. Това включва например име, адрес, имейл адреси, потребителско поведение. По отношение на другите термини, по-специално термините „обработване“, „отговорно лице“, „обработващ“ и „съгласие“, ние се позоваваме на законовите определения за защита на данните в член 4 DSGVO.

По принцип обработваме лични данни само дотолкова, доколкото това е необходимо, за да осигурим функционален уебсайт и съдържанието и услугите, които предлагаме. Обработването на лични данни се извършва редовно само ако сте ни дали вашето съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, букви ) до букви f) GDPR е разрешено.

Вашите лични данни ще бъдат изтрити или блокирани веднага щом целта на съхранението вече не е приложима. Съхраняването може да се извърши и ако това е предвидено от националните или европейските разпоредби, на които сме подчинени. В този случай данните ще бъдат блокирани или изтрити, когато срокът за съхранение, предписан в съответните разпоредби, изтече. Последното не важи, ако е необходимо допълнително съхранение на данните за сключването или изпълнението на договор.

Ако използваме възложени доставчици на услуги за отделни функции на нашия уебсайт или искаме да използваме вашите данни за рекламни цели, ние ще ви информираме подробно по-долу за съответните процеси.

ОТГОВОРЕН СУБЕКТ

Отговорност по смисъла на член 4 № 7 от GDPR, другите закони за защита на данните, приложими в държавите-членки на Европейския съюз и други разпоредби с разпоредби от естество за защита на данните:

headway logistics GmbH
Хернер Щрасе 35
45657 Реклингхаузен
Имейл: info@headway-logistic.com
Телефон: +49 (0)231.56 55 78 9-0
Факс: +49 (0)231.56 55 78 9-13

 


ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате следните права спрямо нас по отношение на вашите лични данни:

 • право на информация,
 • право на коригиране и изтриване,
 • право на ограничаване на обработката,
 • право на възражение срещу обработката,
 • правото на преносимост на данните.

Вие също имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните относно обработването на вашите лични данни от нас.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕЛИ

Ако влезете в нашия уебсайт, без да се регистрирате или по друг начин да ни предоставите информация („информационно използване“), ние събираме само личните данни, които вашият уеб браузър предава на нашия сървър. Ако искате да видите нашия уебсайт, ние събираме следните данни, които са технически необходими, за да можете да видите нашия уебсайт и да гарантираме стабилност и сигурност:

 • IP адрес
 • Дата и час на заявката
  Разлика в часовата зона спрямо GMT
 • Съдържание на уебсайта
  Състояние на достъп (HTTP състояние)
 • количество прехвърлени данни
  Уебсайт, от който сте
 • стигнали до нашия уебсайт
 • уеб браузър
 • операционна система
 • Език и версия на браузъра

Горепосочените данни се съхраняват и в така наречените регистрационни файлове на нашите сървъри. Не се извършва съхранение на тези данни заедно с други ваши лични данни. Събирането и временното съхраняване на IP адреса е необходимо, за да може нашият уебсайт да се показва на вашето крайно устройство. За да направите това, вашият IP адрес трябва да бъде запазен за времето на вашето посещение на нашия уебсайт. Съхранението в лог файлове служи за осигуряване на функционалността и оптимизирането на нашия уебсайт и за гарантиране на сигурността на нашите системи за информационни технологии. Не се извършва оценка на тези данни за маркетингови цели.

Нашият легитимен интерес към обработката на данни е в горните цели. Правното основание за събирането и временното съхраняване на гореспоменатите данни и регистрационните файлове е член 6 (1), изречение 1, буква f) от GDPR.

Горните данни за предоставянето на нашия уебсайт ще бъдат изтрити, когато съответната сесия приключи. Събирането на горните данни за предоставянето на нашия уебсайт и съхраняването на тези данни в регистрационни файлове е абсолютно необходимо за работата на нашия уебсайт. Няма възможност за възражение.

ОБРАБОТВАЩО ЛИЦЕ